MACBOOK PRO 15icnh-2019
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
New Sealed-Mới 100%MV912-Gray
MV932-Silver
2.3GhZ-Core I9-Ram 16Gb-SSD 512GB-Radeon Pro 560X with 4GB61.500.000
New Sealed-Mới 100%MV902/GRAY
MV922/SILVER
2.6GHz-Core i7-RAM 16GB-SSD 256GB -Radeon Pro 555Xwith 4GB52.900.000
USED-99%MV912-Gray
MV932-Silver
Core I9-2.3GhZ-Ram 16gb-SSD 512GB-Radeon Pro 560X with 4GB50.900.000
USED-99%MV902/GRAY
MV922/SILVER
2.6GHz-Core i7-RAM 16GB-SSD 256GB -Radeon Pro 555Xwith 4GB44.500.000
MACBOOK PRO 13icnh-2019
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
New Sealed-Mới 100%MV972-GRAY
MV932-SILVER
2.4 GHz-Core i5-Ram 8gb-SSD 512GB46.900.000
New Sealed-Mới 100%MV962-GRAY
MV992-SILVER
2.5GHz-Core i5-Ram 8GB-SSD 256GB43.300.000
New Sealed-Mới 100%MUHP2-GRAY
MHUR2-SILVER
1.4 GHz-Core i5-Ram 8gbSSD 256GB37.500.000
New Sealed-Mới 100%MUHN2-GRAY
MUHQ2-SILVER
1.4 GHz-Core i5-Ram 1.4 GHz-Core i5-Ram 8gbSSD 128GB33.500.000
USED-99%MV972-GRAY
MV932-SILVER
2.4 GHz-Core i5-Ram 8gb-SSD 512GB40.500.000
USED-99%MV962-GRAY
MV992-SILVER
2.4GHz-Core i5-Ram 8GB-SSD 256GBTEST
USED-99%MUHP2-GRAY
MHUR2-SILVER
1.4 GHz-Core i5-Ram 8gbSSD 256GB32.500.000
USED-99%MUHN2-GRAY
MUHQ2-SILVER
1.4 GHz-Core i5-Ram 8gbSSD 128GBTEST
MACBOOK PRO 15icnh-2018
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
New Sealed-Mới 100%MR942
MR972
2.6 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB55.900.000
New Sealed-Mới 100%MR932
MR962
2.2 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 256GB50.500.000
USED-99%MR942
Mr972
2.6 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB44.900.000
USED-99%MR932
MR962
2.2 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 256GB40.900.000
MACBOOK PRO 13icnh-2018
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
New Sealed-Mới 100%MR9R2
MR9V2
2.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 512GB44.900.000
New Sealed-Mới 100%MR9Q2
MR9U2
2.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB39.500.000
USED-99%MR9R2
MR9V2
2.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 512GB35.500.000
USED-99%MR9Q2
MR9U2
2.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB32.900.000
MACBOOK PRO 15icnh-2017
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MPTT2-GRAY
MPTV2-SILVER
2.9 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB39.500.000
USED-99%MPTR2-GRAY
MPTU2-SILVER
2.8 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 256GB35.900.000
MACBOOK PRO 13icnh-2017
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MPXW2-GRAY
MPXY2-SILVER
3.1 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 512GB30.900.000
USED-99%MPXV2-GRAY
MPXX2
3.1 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB29.300.000
USED-99%MPXT2-GRAY
MPXU2-SILVER
2.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB26.900.000
USED-99%MPXQ2-GRAY
MPXR2-SILVER
2.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB23.900.000
MACBOOK PRO 15icnh-2016
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MLH42-GRAY
MLW82-SILVER
2.7 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB33.900.000
USED-99%MLH32-GRAY
MLH72-SILVER
2.6 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 256GB31.900.000
MACBOOK PRO 13icnh-2016
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MNQF2-GRAY
MNQG2-SILVER
2.9 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 512GB26.900.000
USED-99%MLH12-GRAY
MLVP2-SILVER
2.9 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB25.900.000
USED-99%MLL42-GRAY
MLUQ2-SILVER
2.0 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB23.500.000
MACBOOK PRO 15icnh-2015
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MJLT2-SILVER2.5 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB26.900.000
USED-99%MJLQ2-SILVER2.2 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 256GB22.900.000
MACBOOK PRO 13icnh-2015
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MF843-SILVER3.1 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB24.900.000
USED-99%MF841-SILVER2.9 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 512GB20.900.000
USED-99%MF840-SILVER2.7 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB19.500.000
USED-99%MF839-SILVER2.7 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB17.500.000
MACBOOK PRO 15icnh-2014
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MGXC2-SILVER2.5 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 512GB21.900.000
USED-99%MGXA2-SILVER2.2 GHz-Core i7-Ram 16GB SSD 256GB19.900.000
MACBOOK PRO 13icnh-2014
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MGX92-SILVER2.8 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 512GB16.900.000
USED-99%MGX82-SILVER2.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB15.900.000
USED-99%MGX72-SILVER2.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB14.900.000
MACBOOK AIR 13icnh-2019
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
NEW 100%MVFH2 - GRAY
MVFK2 - SILVER
MVFM2 - GOLD
1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB26.500.000
NEW 100% MVFJ2 - GRAY
MVFL2 - SILVER
MVFN2
1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB31.500.000
MACBOOK AIR 13icnh-2018
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
NEW 100% MRE82 - GRAY
MREA2 - SILVER
MREE2 - GOLD
1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB25.500.000
NEW 100% MRE92 - GRAY
MREC2 - SILVER
MREF2 - GOLD
1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB30.500.000
MACBOOK AIR 13icnh-2017
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MQD42-SILVER1.8 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB18.500.000
USED-99%MQD42-SILVER2.2 GHz-Core i7-Ram 8GB SSD 256GB19.500.000
NEWMQD32-SILVER1.8 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GBTEST
USED-99%MQD32-SILVER1.8 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB16.500.000
USED-99%MQD32 - SILVER2.2 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB17.500.000
MACBOOK AIR 13icnh-2016
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MMGG2-SILVER1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB16.500.000
USED-99%MMGF2-SILVER1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB15.500.000
MACBOOK AIR 13icnh-2015
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MJVG2-SILVER1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB15.900.000
USED-99%MJVE2-SILVER1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB14.900.000
MACBOOK AIR 13icnh-2014
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MD761B-SILVER1.4 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB13.900.000
USED-99%MD760B-SILVER1.4 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB12.900.000
MACBOOK AIR 13icnh-2013
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MD761-SILVER1.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB12.900.000
USED-99%MD760-SILVER1.3 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB11.900.000
MACBOOK AIR 11'6icnh-2015
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
USED-99%MJVP2-SILVER1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 256GB13.500.000
USED-99%MJVM2-SILVER1.6 GHz-Core i5-Ram 8GB SSD 128GB12.500.000
Tai nghe Airpods Gen 2
TRÌNH TRẠNG
MODEL
CẤU HÌNH
GIÁ SELL
NEW 100% MV7N2Hộp sạc có dây3.590.000
NEW 100% MRXJ2Hộp sạc không dây4.090.000